Mob ntshav qab zib hom 1

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Yam 1 ntshav qab zib yuav tsis pom li Yam 2. Nws yog hais txog 0,5% ntawm cov Sweden uas muaj yam 1 ntshav qab zib.

Hom mob ntshav qab zib yog thaum yus qhov txiav tsis tau ua kom txaus insulin.

Tus kab mob no yog pub rau ib txhia degree.

Mus kuaj koj yuav tau noj cov insulin kom cov nqaij thiab cov nqaij mos no coj tuaj qabzib (qab zib) los ntawm cov ntshav.